B.V.i.o. ( in oprichting)

Als het de bedoeling is dat er al voor de oprichting van de vennootschap activiteiten namens haar worden uitgeoefend, dient de vennootschap als B.V. i.o. te worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze inschrijving wordt in overleg met de notaris verzorgd. Wel zijn diegenen die namens de B.V. i.o. hebben gehandeld in principe hoofdelijk aansprakelijk totdat de B.V. na haar oprichting de verrichte rechtshandelingen bekrachtigt. Komt de vennootschap na bekrachtiging haar verplichtingen uit de bekrachtigde rechtshandelingen niet na dan zijn degenen, die namens haar handelden, hoofdelijk aansprakelijk voor de schade, die hierdoor ontstaat. Deze aansprakelijkheid ontstaat alleen indien de handelende personen wisten of redelijkerwijs konden weten dat de B.V. haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen.

Wij nemen contact
met u op


Advies?